Kjøpsbetingelser

Generelt

De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av Nordic Roots AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Nordic Roots så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.
Betingelsene er utarbeidet iht. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidsrommet fra vi har mottatt betaling til kunden mottar varene. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales. Lagring for kunde blir belastet med lagerleie utover 14 dager. Slik lagring er begrenset til 4 uker. Dette forutsetter at ordren er 100 % betalt.

ALLE OPPGITTE LEVERINGSTIDER ER VEILEDENDE, og kan avvike.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Nordic Roots, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Varelevering og Legging

Ved levering til adresse, menes til gateplan med uhindret adkomst for nyttekjøretøy. Levering vil si at varen er levert bakkeplan. Det er ikke inkludert annen bæring om ikke annet er avtalt. Det tas ekstra betalt for bæring utover dette, for eksempel bæring opp flere etasjer.
Varen skal betales kontant før varen leveres ut.

Når kunden mottar varen, er kunden ansvarlig for og umiddelbart kontrollere varen for ytre skade. Dersom feil oppdages, må dette noteres på transportselskapets fraktbrev, og underskrives av kunde og sjåfør. Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev.
Ved legging forutsettes plane og tørre undergulv, samt ryddige/rengjorte rom. Avvik i forbruk belastes etter enhetspris. Arbeidet utføres på dagtid. Det tas forbehold om pris- og leveringsendringer

Produktkontroll

Før og under montering må kunden selv kontrollere produktet. Dersom produktet blir montert med synlige feil, bortfaller reklamasjonsretten. Alle gulv-produkter blir levert med monteringsveiledning i pakkene som til enhver tid skal følges, hvis ikke monteringsveiledning følges bortfaller garantien på produktet.

Reklamasjon

Før feil meldes til Nordic Roots, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at Nordic Roots kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding straks etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Nordic Roots, iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Nordic Roots, dekker ikke Nordic Roots disse utgiftene.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. (jf. Angrerettloven paragraf 15 første ledd). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren, selv om det ikke er noe mangel ved den. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Hvis kjøperen mottar angrerettskjema og opplysninger senere enn ved levering av varen, begynner angrerettfristen å gjelde fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene om denne. Hvis kjøperen ikke har mottatt opplysninger og angrerettskjema, vil angrefristen utvides til 3 mnd. Hvis selger ikke informerer om angrerett i det hele tatt, utvides fristen til 1 år. Kjøper som benytter seg av angrerett må sende et ferdig utfylt angrerettskjema til selger pr e-post eller brev, og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angrerett vil returkostnader tilfalle kjøper.

Angrerett skjema

Retur

Dersom kunden ønsker å returnere varer, tas kun hele kartonger i retur. Det er så lenge Nordic Roots har varen på lager og det ikke har vært bestillingsvare. Alle returer skal avtales med selger. Retur uten avtale med selger gir ingen rett til kreditering. Tilbudsvarer og partivarer tas ikke i retur. Pakker skal returneres på forsvarlig måte, slik at skade ikke kan oppstå. Ved retur, der det ikke er produktfeil, blir det trukket 15% i returomkostninger. Kostnad for returfrakt faller på kunden.

Ekstraordinære forhold

Nordic Roots er kun pliktig til hjelp, dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis Nordic Roots godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Nordic Roots kontroll, og som Nordic Roots ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Nordic Roots er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Nordic Roots side.

Salgspant/Betalingsvilkår

Nordic Roots har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om og får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

Nordic Roots forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Personvern & sikkerhet

Når du handler hos oss trenger vi navn, adresse, e-post og telefonnummer. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og kontakte deg underveis om det skulle være behov. Vi lagrer denne informasjonen i forbindelse med garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes ikke

Kundedata blir ikke delt med/solgt til tredje part og oppbevares i henhold til norsk lov.

Force majeure

Er Nordic Roots forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, pandemier samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Nordic Roots fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Nordic Roots by Nordic Roots har som kjerneverdi og alltid være løsningsorienterte og ha fokus på våre kunders beste.

Skjema for opplysninger om angrerett

Angrerettskjema Nordic Roots AS

Kontaktinformasjon

Addresse / Showroom:
Gamle Forusveien 10 A
4031 Stavanger